Vitae.lv

Projekti, pētījumi, starptautiskās iniciatīvas

Pasūtītājs Pakalpojuma priekšmets/veiktais darbs Īstenošanas periods
Valsts izglītības satura centrs Eiropas Padomes Pestalozzi semināra/darbnīcas saturiskā izstrāde un īstenošana „School-based Professional development” („Skolas vidē īstenota pedagogu profesionālā pilnveide”) 2016. gada 5. oktobrī

 

Kursu vadīšana, īstenojot aktuālās pārmaiņas izglītībā

 Kursu dalībnieku skaits (izsniegtas apliecības) 2016 gadā – 872 

Nozīmīgākie pedagogu profesionālās pilnveides kursi

Pasūtītājs Pakalpojuma priekšmets/veiktais darbs Īstenošanas periods
Daugavpils Valsts ģimnāzija 8h pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi „Efektīvas atbalsta sistēmas izveide skolā metodiskajā darbā”

30 dalībnieki

2016.gada 22.novembris
Daugavpils Valsts ģimnāzija 8h pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi “Dažādu mācību metožu un metodisko paņēmienu izmantošanas iespējas klases stundās”

157 dalībnieki

2016.gada 28., 29.decembris
Saldus izglītības pārvalde 8h pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi “Mūsdienīga mācību stunda”

80 dalībnieki

  1. gada 5., 6.decembris
Valmieras izglītības pārvalde 8h pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi „Mācību procesa aktuālie jautājumi izglītības iestādes metodiskajā darbā”

35 dalībnieki

2016.gada 1.decembris