Vitae.lv

Sadarbības līgumi ar valsts iestādēm, īstenojot aktuālās pārmaiņas izglītībā

Pasūtītājs Līguma priekšmets Īstenošanas periods
Valsts izglītības satura centrs Par pedagogu profesionālās kompetences pilnveides tālākizglītotāju kursu 12 grupām un radošo darbnīcu organizēšanu reģionos no 2017. gada marta līdz 2018. gada februārim. Sadarbības līgums no 16.01.2017.
Izglītības kvalitātes valsts dienests Par abpusēju dalību šādu pasākumu īstenošanā: informācijas apmaiņu, dalību pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas kursu īstenošanā, dalību izglītības iestāžu vadītāju pieredzes apmaiņā, mācībās, tikšanās un diskusijās, dalība pasākumos. Vienošanās no 20.03.2017.

 

Valsts un reģionālās pārmaiņu iniciatīvas par aktuālajiem izglītības un pārmaiņu vadības jautājumiem

Pasūtītājs Līguma priekšmets Īstenošanas periods
Saldus izglītības pārvalde Konference „Par mācīšanu mācīties un kompetencēs balstītu izglītību”, sadarbībā ar biedrību „Radošuma pils” tika sagatavotas 6 darbnīcas. 2017.gada 29.augusts
Valmieras izglītības pārvalde Valmieras pilsētas un Beverīnas, Kocēnu, Mazsalacas, Naukšēnu un Rūjienas novadu izglītības iestāžu pedagogu konference „Par mācīšanu mācīties un kompetencēs balstītu izglītību”, sagatavotas 8 darbnīcas. 2017.gada 29.augusts
Daugavpils izglītības pārvalde un Daugavpils Valsts ģimnāzija Konference „Par mācīšanu mācīties un kompetencēs balstītu izglītību”, sadarbībā ar biedrību „Radošuma pils” sagatavotas 6 darbnīcas. 2017.gada 5.septembris
Biedrības „Mūžizglītības un kultūras institūts „Vitae”” un Rīgas Juglas vidusskolas iniciatīva Izveidots Brīvprātīgais skolu tīkls, kura uzdevums veicināt  izglītības iestāžu sadarbību un inovācijas, īstenojot pārmaiņas izglītībā. Tīkla darbībā iesaistījās izglītības iestādes no pirmsskolas līdz augstākajai izglītībai, iekļaujot gan vispārējās, gan profesionālās, gan interešu un kultūrizglītības iestādes, kopā divos gados tīkla darbībā iesaistījās ap 80 izglītības iestādēm Latvijā. 2017. – 2018. gads

 

Projekti, pētījumi, starptautiskās iniciatīvas

Pasūtītājs Līguma priekšmets Īstenošanas periods
Biedrības „Mūžizglītības un kultūras institūts „Vitae”” iniciatīva VKKF finansēts starpdiscliplinārs projekts „Kultūras izpratnes un izpausmes kompetence un tās sistēmiska attīstīšana izglītībā”, kura mērķis bija veidot sistēmisku, līdzatbildīgu un uz sadarbību un pašiniciatīvu balstītu pieeju kultūras izpratnes un izpausmes kompetences attīstīšanai 1.-6.klašu bērniem, izmantojot skolu un pašvaldību bibliotēku un muzeju piedāvātās iespējas. Projekta ietvaros izdevās izveidot sadarbību starp muzeju personālu, bibliotēkām un pedagogiem, kā arī izstrādāt inovatīvus metodiskos materiālus. 2017. gada marts – septembris
Valsts izglītības satura centrs VISC īstenotais Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekts “EFFeCT: Eiropas metodiskā ietvarstruktūra pedagogu kopīgās mācīšanās prasmju pilnveidošanai. „Vitae” projektā piedalījās kā sadarbības partneris projekta ieviešanā Latvijā. Projekta mērķis – pilnveidot pedagogu sadarbības/kopīgas mācīšanās prasmes (collaborative learning), lai palīdzētu skolām veidot jēgpilnas, daudzfunkcionālas starpsektoru partnerības un veicinātu dažādu iesaistīto pušu kopīgu mācīšanos skolas, vietējās kopienas, reģiona un valsts līmenī.

2017. – 2018. gads

Franklin Covey Education Noslēgts līgums ar FranklinCovey Education par tiesībām Latvijā īstenot licencēto programmu kopumu “Līderis manī”, kas veicina starptautisko izglītības pārmaiņu īstenošanu, akcentējot izglītības iestādes organizācijas kultūras un personiskās līderības lomu, kā arī piedāvā pārmaiņu iniciatīvas izglītības iestāžu vadītājiem. Pārmaiņu iniciatīvas piedāvā programmas, iekļaujot pārmaiņu procesu izglītībā no pirmsskolas līdz augstskolai. Pārmaiņu iniciatīvā pašlaik piedalās 56 valstis visos pasaules reģionos. 2017. gada 1.maijs līdz šim brīdim

 

Kursu vadīšana, īstenojot aktuālās pārmaiņas izglītībā

Kursu dalībnieku skaits (izsniegtas apliecības) 2017.gadā: 2537

Nozīmīgākie pedagogu profesionālās pilnveides kursi

Pasūtītājs Līguma priekšmets Īstenošanas periods
Valsts izglītības satura centrs 72h pedagogu profesionālās kompetences pilnveides tālākizglītotāju kursi “Skolēnu pilsoniskās līdzdalības sekmēšana audzināšanas procesā”.

Kursi tika organizēti paralēli 12 grupām (2 grupas Vidzemē, 2 – Zemgalē, 2 – Kurzemē, 2 – Latgalē, 4 – Rīgā),

Kursu dalībnieku skaits: 267 dalībnieki

2017. gada marts – 2018. gada februāris
Izglītības un zinātnes ministrija 36h pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi “Kvalitatīvas izglītības katram bērnam nodrošināšana, ieviešot un īstenojot kompetenču pieeju mācību saturā”. Kursi tika organizēti paralēli 6 grupām (Salaspilī, Jelgavā, Balvos, Siguldā, Liepājā, Rīgā),

Kursu dalībnieku skaits: 153 dalībnieki

2017.gada 14.novembris – 15.decembris
Valsts izglītības satura centrs 54h pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi “Kompetenču pieejas ieviešana, strādājot skolotāju komandā”, kursi tika organizēti 2017. gadā 6 grupām (Bauskā, Cēsīs, Saldū, Daugavpilī, 2 grupas Rīgā), 2018. gadā 7 grupām (Jelgavā, Gulbenē, Daugavpilī un 4 grupas Rīgā).

Kopējais izglītības iestāžu skaits:  77

Kursu dalībnieku skaits: 404 dalībnieki

2017.gada 7.septembris – 24.novembris

un

2018. gada 6.marts – 10.maijs

 

BRĪVPRĀTĪGAIS SKOLU TĪKLS 

(2017.gada 10.maijs)

2017.gada februārī, sākot īstenot pilsonisko iniciatīvu “Atklāj sevi un savas skolas kompetenci” (idejas autori Rīgas Juglas vidusskolas direktore Aija Melle un Mūžizglītības un kultūras institūta Vitae valdes priekšsēdētājs Rolands Ozols), vairāk nekā 80 dažādu izglītības iestāžu un institūciju pārstāvju pulcējās Rīgas Juglas vidusskolā, lai  diskutētu par brīvprātīga skolu tīkla darbības nepieciešamību un tā galvenajiem darbības pamatprincipiem Latvijā.

2017.gada 10.maijā Rīgas Juglas vidusskolā tika oficiāli izveidots “Brīvprātīgais skolu tīkls” ar mērķi veicināt  izglītības iestāžu sadarbību un inovācijas, īstenojot pārmaiņas izglītībā. Tīkla darbībā iesaistījās Latvijas izglītības iestādes, iekļaujot gan pirmsskolas, gan vispārējās, gan profesionālās, gan interešu un kultūrizglītības iestādes, kopā ap 60 izglītības iestādēm.

“Brīvprātīgā skolu tīkla” pirmajā darbības posmā tika apstiprinātas trīs koordinējošās izglītības iestādes pirmajiem sešiem mēnešiem – Liepājas Raiņa 6. vidusskola, Jelgavas Spīdolas ģimnāzija un Siguldas Valsts ģimnāzija. Katra koordinējošā skola bija izvēlējusies vienu prioritāti, kurā citām izglītības iestādēm piedāvās trīs aktivitāšu ciklu sešu mēnešu periodā.

„Mēs nekonkurējam un nekritizējam, bet gribam pierādīt, ka savstarpējā mācīšanās ir vērtīga un tādā veidā mēs bagātinām viens otru. Turklāt, lai izveidotu šādu tīklu, nav vajadzīga liela nauda” (Aija Melle).

 

SKOLU TĪKLA VASARAS UNIVERSITĀTE – 2017

(2017. gada 16.un 17. augusts)

Vairāk nekā 120 dalībnieku no visas Latvijas izglītības iestādēm un citām institūcijām  pulcējās LU Konferenču un atpūtas kompleksā “Ratnieki”, lai divās dienās dalītos pieredzē un iegūtu jaunas idejas sekmīgākai pārejai uz kompetenču izglītību.

Brīvprātīgā skolu tīkla rašanos veicināja februārī aizsāktā pilsoniskā iniciatīva “Atklāj savu un savas skolas kompetenci”, ko iniciēja Rīgas Juglas vidusskolas direktore Aija Melle​ un Mūžizglītības un kultūras institūta “Vitae” valdes priekšsēdētājs Rolands Ozols.