Vitae.lv
2021. gada nozīmīgākās aktivitātes

Biedrība “Mūžizglītības un kultūras institūts “Vitae”” savu mērķu sasniegšanai, piesaistot līdzekļus, izmanto vairākas metodes:

 • Dalība projektu konkursos un projektu ieviešana – 2021.gadā biedrība turpina īstenot divus ERASMUS+ finansētus projektus – “ForSE” un “ENABLES” – un interešu un neformālās izglītības projektu “Nākotnes līderu akadēmija”;
 • Līdzdalība un iesaiste izglītības politikas veidošanā un ieviešanā: 1)saskaņā ar 2018.gadā noslēgto sadarbības līgumu ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu, īstenojot akreditācijas procesa pārmaiņas un izglītības kvalitātes monitoringu, reizi pusgadā piedāvājot Direktoru kluba un Direktoru vietnieku kluba nodarbības izglītības pārmaiņu veicināšanai, īstenojot kursus vispārizglītojošo un pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem un vietniekiem; 2)īstenojot starptautisko pārmaiņu procesu izglītībā “Līderis manī” (FranklinCovey Education) kompetenču pieejas izglītībā iedzīvināšanai un izglītības iestāžu transformācijai uz mācīšanās organizācijā darbības pamatprincipiem;
 • Skolu tīklu izveide un darbība – biedrība nodrošina divu dažādu skolu tīklu darbību – pārmaiņu procesa izglītībā “Līderis manī” skolu tīkls (22 izglītības iestādes), projekta “Nākotnes līderu akadēmija” skolu tīkls (23 izglītības iestādes).
 • Dalība iepirkumos – gadā biedrība turpina īstenot 611 pedagogu profesionālās kompetences pilnveides darbnīcas vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) ietvaros. 2021. gada laikā īstenotas darbnīcas 161 izglītības iestādē 1893 pedagogiem (aktuālo izglītības politikas pārmaiņu ieviešana saskaņā ar biedrības Statūtiem, kas vienlaikus ir arī saimnieciskā darbība);
 • Izglītojošas aktivitātes izglītības sektorā strādājošajiem – profesionālās bezmaksas seminārnodarbības un lekcijas publiskajā piedāvājumā, izmantojot platformu ZOOM, pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kursi, meistarklases, praktikumi, konferences, semināri, darbnīcas (aktuālo izglītības politikas pārmaiņu ieviešana saskaņā ar biedrības Statūtiem, kas vienlaikus ir arī saimnieciskā darbība);
 • Pētnieciskā darbība biedrības statūtos noteikto prioritāšu sasniegšanai – biedrība īsteno divus aktuālos pētījumus, kuri tiek finansēti no ERASMUS+ projektu piešķirtā finansējuma – līderības prasmju attīstīšana jauniešiem un pieaugušajiem un uzņēmējspējas veicināšana izglītības procesā (priekšnosacījumi un pedagoģiskā darbība), kā arī 2021.gadā tika īstenots kvalitatīvais pētījums pēc Izglītības kvalitātes valsts dienesta pasūtījuma par labas pārvaldības jautājumiem;
 • Biedrības tīmekļa vietnes www.vitae.lv uzturēšana un uzlabošana, aktīva darbība sociālajos tīklos “Facebook” un “Instagram”.
 1. Organizācijas svarīgākie sasniegumi pārskata gadā un tās attīstības perspektīvas

Biedrība “Mūžizglītības un kultūras institūts “Vitae”” ir nevalstiska organizācija, kas dibināta 2015.gada 20.oktobrī ar mērķi īstenot ārpusformālās izglītības un pētniecības aktivitātes:

 • pieaugušajiem – neformālajā izglītībā;
 • bērniem un jauniešiem – neformālajā un interešu izglītībā;
 • pētniecībā – personības attīstības un ilgtspējīgas attīstības veicināšanai, izstrādājot inovatīvus pārvaldības un metodiskus risinājumus.

Organizācijas misijas un mērķu īstenošanai biedrība ir nodibinājusi trīs institūcijas:

 1. Pieaugušo neformālās izglītības iestādi “Rolanda Ozola Neformālās izglītības centrs”;
 2. Interešu izglītības iestādi “Lūsis”;
 3. Starpdisciplināro mācību un kompetenču attīstības centru.

2020.gada 28.martā tika izveidota konsultatīvā institūcija Biedrības padome, ar kuras palīdzību biedri ikdienā iesaistās lēmumu pieņemšanas procesā un kura palīdz formulēt biedrības stratēģisko saturisko virzību. Padome sastāvā ir 7 dalībnieki, kuri tiekas ne retāk kā reizi 6 mēnešos, lai izvērtētu biedrības attīstības stratēģijas ieviešanu, aktualizētu tajā noteiktās prioritātes un sasniedzamos rezultātus. Padomes  sanāksmēs var piedalīties ikviens biedrs atbilstoši savām interesēm.

Pilnsapulce ir biedrības augstākā lēmējinstitūcija, valde ir izpildinstitūcija, un tā darbojas piecu cilvēku sastāvā, organizējot ikdienas darbu un aktivitātes saskaņā ar biedrības Statūtiem.

2021.gada 24.februārī biedrība “Mūžizglītības un kultūras institūts “Vitae”” noslēdza sadarbības memorandu par nevalstisko organizāciju un Rīgas pilsētas pašvaldības savstarpējo sadarbību.

Pieaugušo neformālās izglītības iestādes “Rolanda Ozola Neformālās izglītības centrs” pamatdarbība ir metodiskā atbalsta sniegšana pedagogiem mācību un audzināšanas darbā, kopīgu izglītojošu aktivitāšu un programmu veidošana sadarbībā ar izglītības un kultūras institūcijām un uzņēmējiem, kā arī sadarbība ar valsts, pašvaldību, privātajām un citām nevalstiskajām institūcijām kvalitatīvas mūžizglītības īstenošanai.

 Pieaugušo neformālās izglītības iestādes svarīgākie īstenotie pasākumi un aktivitātes 2021.gadā:

 1. Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kursi par aktuāliem mācību, audzināšanas un personības attīstības jautājumiem (2021.gadā izsniegtas 2699 apliecības, kopā ar PuMPuRS 4592). Sakarā ar valstī izsludinātajien epidemioloģiskās drošības pasākumiem pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kursi 2021. gadā tika īstenoti attālināti, izmantojot tiešsaises platformu ZOOM.
 2. Sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu:

2.1. Profesionālās kvalifikācijas pilnveides kursi vispārizglītojošo un pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietniekiem par aktuāliem izglītības kvalitātes, didaktiskajiem, metodiskajiem un organizatoriskajiem aspektiem izglītības procesā, kā arī dažādiem tiesiskajiem aspektiem, kuri ir nozīmīgi izglītības iestāžu vadības darbā.

2.2. Pēc Izglītības kvalitātes valsts dienesta pasūtījuma īstenots kvalitatīvais pētījums par izglītības iestāžu vadītāju dalītās līderības prasmēm un demokrātiskas pārvaldības pamatprincipiem. Pētījums tika prezentēts ikgadējā kvalitātes dienesta rīkotajā konferencē par izglītības kvalitātes jautājumiem 2021.gada 22.oktobrī “Demokrātiska pārvaldība izglītības iestādēs”. Konferencē piedalījās vairāk nekā 1200 dalībnieki.

2.3. Biedrība iesaistījās 72h pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursu satura izstrādē “Demokrātiska pārvaldība izglītības iestādē”. Mācībās piedalījās vairāk nekā 800 dalībnieki / izglītības iestāžu vadītāji no visas Latvijas. Kursu ietvaros biedrība nodrošināja arī lektorus par labas pārvaldības, komunikācijas, cilvēkresursu vadības jautājumiem.

 

 

 1. Pieaugušo neformālās izglītības iestādes “Rolanda Ozola Neformālās izglītības centrs” darba efektivitātes paaugstināšanai Mūžizglītības un kultūras institūts „Vitae” ir noslēdzis līgumu ar starptautisku uzņēmumu Franklin Covey Education par tiesībām Latvijā no 2017. līdz 2022.gadam īstenot pārmaiņu procesu izglītībā “Līderis manī”, kura pamatā ir personiskās līderības koncepts un personalizācijas pieejas īstenošana izglītībā. Pārmaiņu procesa īstenošanu Latvijā īsteno šāda darbība:

3.1. pārmaiņu procesa izglītībā “Līderis manī” darbības mērķis ir īstenot pakāpenisku izglītības iestāžu pāreju uz “mācīšanās organizācijām”, īstenojot personalizācijas pieeju izglītībā;

3.2. 2021.gadā šo pieeju īsteno 22 vispārējo izglītības iestāžu tīkls – Babītes vidusskola, Balvu Valsts ģimnāzija, Brocēnu vidusskola, Brocēnu pirmsskolas izglītības iestāde “Mūsmājas”, Cēsu Pilsētas vidusskola, Daugavpils Valsts ģimnāzija, Drabešu Jaunā pamatskola, Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija, Kandavas Reģionālā vidusskola, Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde “Saulīte”, Liepājas Ezerkrasta sākumskola, Liepājas Raiņa 6.vidusskola, Mārupes Valsts ģimnāzija, Rīgas 69.pamatskola, Rīgas Juglas vidusskola, Smiltenes vidusskola, Tukuma Raiņa ģimnāzija, Alūksnes sākumskola, PPII “Pētnieku darbnīca”, Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija, Gulbenes novada vidusskola.

3.3. ir noslēgts sadarbības līgums ar Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultāti par studiju kursa “Līderība: stratēģijas un taktikas” docēšanu maģistra studiju programmās “Līderība un vadība”;

3.4. 2021.gadā tika noslēgta ERASMUS+ stratēģiskās partnerības projekta ENABLES īstenošana, kura mērķis bija izpētīt dalītās atbildības un līderības prasmju attīstīšanas un pilnveides iespējas ar drāmas/teātra mākslas palīdzību. Projektā bija iesaistītas 5 institūcijas – Mūžizglītības un kultūras institūts “Vitae”, Hārtfordšīras Universitāte (Lielbritānija), Juvaksilas Universitāte (Somija), Insbrukas Universitāte (Austrija) un ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI Universitāte (Rumānija). 2021.gadā tika īstenotas pētnieciskās darbības jauniešiem, pedagogiem un izglītības iestāžu vadītājiem, apkopojot pētījuma rezultātus vienotā materiālā ar visiem projekta sadarbības partneriem. Projekta noslēgumā VITAE pārziņā bija izstrādāt metodisko atbalsta līdzekli tālākizglītotājiem, kurā iekļauti visi projekta pētījumos iegūtie rezultāti un secinājumi. Projekts noslēdzās ar tiešsaistes konferenci, kurā piedalījās vairāk nekā 1200 dalībnieki no Latvijas un kurā varēja iepazīties ar projektā iegūtajiem pētījuma un metodiskajiem rezultātiem. Visi projekta materiāli ir brīvi pieejami interesentiem Hārtfordšīras Universitātes tīmekļa vietnē –             https://www.herts.ac.uk/study/schools-of-study/education/research/enables);

3.5. 2021.gadā biedrība turpina īstenot FORsE projektu, kas finansēts ar ERASMUS+ programmas finansiālu atbalstu. Projekta ietvaros iesaistīti vairāk kā 20 pedagogi no dažādiem Latvijas novadiem. Projekta mērķis: izstrādāt un aprobēt jaunas uzņēmējdarbības principiem atbilstošas mācīšanās un mācīšanas pieejas un metodes mācībām dažādās izglītības iestādēs aktuālo kompetenču veicināšanai, balstoties iesaistīto pušu pieredzē un zinātniskajā pētniecībā. Iesaistītās valstis: Zviedrija (vadošais partneris), Latvija un Somija (partnervalstis).

Bērnu un jauniešu interešu izglītības iestādes “Lūsis” darbības pamats ir pilnvērtīga brīvā laika nodrošināšana bērniem un jauniešiem, tādējādi sekmējot viņu garīgo un intelektuālo attīstību un gatavību dzīvesdarbībai.

2019.gadā tika uzsākta un līdz pat 2021. gada noslēgumam turpinājās sadarbība ar Eiropas Parlamenta deputāti Daci Melbārdi, projektā “Nākotnes līderu akadēmija”. Projektā iesaistījās 23 izglītības iestādes no visas Latvijas, izveidojot izglītības iestāžu tīklu, kurā uz interešu un neformālās izglītības programmu piedāvājuma pamata 16 – 18 gadus veci jaunieši varēja attīstīt personiskās līderības prasmes, padziļināt savas zināšanas par Eiropas Savienības aktuālajiem dienas kārtības jautājumiem. Projekta gaitā skolu komandas organizēja virtuālās domnīcas, kurās viesojās arī pašu jauniešu aicināts viesis, kas piedalījās sarunās par izvēlēto aktuālo Eiropas dienaskārtības tēmu.

Projektā piedalījās 84 jaunieši un 29 projektā iesaistīto skolu pedagogi. 2021.gadā notika 15 nodarbības par motivāciju, līderību un pašizaugsmi, 2 Lielās svētku sarunas par Latviju (4.maijs, 18.novembris) ar sabiedrībā zināmiem cilvēkiem, 2021.gada oktobrī 10 jaunieši devās uz Briseli Eiropas Jaunatnes konferences ietvaros.

 

Starpdisciplināro mācību un kompetenču attīstības centrs sniedz metodisku un pētniecisku atbalstu personības un tās profesionālo kompetenču attīstībai un pilnveidei. 2021.gadā centrs sagatavoja kvalitatīvo pētījumu ERASMUS+ projektam par dalītās atbildības un līderības prasmju attīstīšanas un pilnveides iespējām ar drāmas/teātra mākslas palīdzību, kā arī sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu īstenoja pētījumu par izglītības iestāžu vadītāju dalītās līderības prasmēm un demokrātiskas pārvaldības jautājumiem.