Vitae.lv

Biedrība “Mūžizglītības un kultūras institūts “Vitae”” savu mērķu sasniegšanai, piesaistot līdzekļus, izmanto vairākas metodes:

 • Dalība projektu konkursos un projektu ieviešana – 2020.gadā biedrība turpina īstenot divus ERASMUS+ finansētus projektus – “ForSE” un “ENABLES” – un interešu un neformālās izglītības projektu “Nākotnes līderu akadēmija”;
 • Līdzdalība un iesaiste izglītības politikas veidošanā un ieviešanā – saskaņā ar 2018.gadā noslēgto sadarbības līgumu ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu, īstenojot akreditācijas procesa pārmaiņas un izglītības kvalitātes monitoringu, kā arī reizi smestrī piedāvājot Direktoru akadēmijas un Direktoru vietnieku kluba nodarbības izglītības pārmaiņu veicināšanai, starptautiskā pārmaiņu procesa izglītībā “Līderis manī” īstenošana (FranklinCovey Education) kompetenču pieejas izglītībā iedzīvināšanai un izglītības iestāžu transformācijai uz mācīšanās organizācijā darbības pamatprincipiem;
 • Skolu tīklu izveide un darbība – biedrība nodrošina trīs dažādu skolu tīklu darbību – pārmaiņu procesa izglītībā “Līderis manī” skolu tīkls (17 izglītības iestādes), projekta “Nākotnes līderu akadēmija” skolu tīkls (11 izglītības iestādes), izglītības iestāžu vadības komandu tīkls līderības prasmju attīstīšanai “Direktoru akadēmija” (trīs gadu laikā tīklā darbojušies vairāk nekā 60 izglītības iestāžu vadītāji, veidojot neformālu profesionālo tīklojumu);
 • Dalība iepirkumos – gadā biedrība turpina īstenot 611 pedagogu profesionālās kompetences pilnveides darbnīcas vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) ietvaros. 2020. gada laikā īstenotas darbnīcas 165. izglītības iestādēs 2900 pedagogiem (aktuālo izglītības politikas pārmaiņu ieviešana saskaņā ar biedrības Statūtiem, kas vienlaikus ir arī saimnieciskā darbība);
 • Izglītojošas aktivitātes izglītības sektorā strādājošajiem – profesionālās bezmaksas seminārnodarbības un lekcijas publiskajā piedāvājumā, izmantojot platformu ZOOM, pilnveides kursi, meistarklases, praktikumi, konferences, semināri, darbnīcas (aktuālo izglītības politikas pārmaiņu ieviešana saskaņā ar biedrības Statūtiem, kas vienlaikus ir arī saimnieciskā darbība) ;
 • Pētnieciskā darbība biedrības statūtos noteikto prioritāšu sasniegšanai – biedrība īsteno divus aktuālos pētījumus, kuri tiek finansēti no ERASMUS+ projektu piešķirtā finansējuma – līderības prasmju attīstīšana jauniešiem un pieaugušajiem un uzņēmējspējas veicināšana izglītības procesā (priekšnosacījumi un pedagoģiskā darbība);
 • Biedrības tīmekļa vietnes vitae.lv uzturēšana un uzlabošana, aktīva darbība sociālajos tīklos “Facebook” un “Instagram”.
 •  

2020.gada 28.martā tika izveidota konsultatīvā institūcija Biedrības padome, ar kuras palīdzību biedri ikdienā iesaistās lēmumu pieņemšanas procesā un kura palīdz formulēt biedrības stratēģisko saturisko virzību. Padome sastāvā ir 7 dalībnieki, kuri tiekas ne retāk kā reizi 6 mēnešos, lai izvērtētu biedrības attīstības stratēģijas ieviešanu, aktualizētu tajā noteiktās prioritātes un sasniedzamos rezultātus. Padomes sanāksmēs var piedalīties ikviens biedrs atbilstoši savām interesēm.

Pilnsapulce ir biedrības augstākā lēmējinstitūcija, valde ir izpildinstitūcija, un tā darbojas piecu cilvēku sastāvā, organizējot ikdienas darbu un aktivitātes saskaņā ar biedrības Statūtiem.

Pieaugušo neformālās izglītības iestādes “Rolanda Ozola Neformālās izglītības centrs” pamatdarbība ir metodiskā atbalsta sniegšana pedagogiem mācību un audzināšanas darbā, kopīgu izglītojošu aktivitāšu un programmu veidošana sadarbībā ar izglītības un kultūras institūcijām un uzņēmējiem, kā arī sadarbība ar valsts, pašvaldību, privātajām un citām nevalstiskajām institūcijām kvalitatīvas mūžizglītības īstenošanai.

Pieaugušo neformālās izglītības iestādes svarīgākie īstenotie pasākumi un aktivitātes 2020.gadā:

   1. Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi par aktuāliem mācību, audzināšanas un personības attīstības jautājumiem (2020.gadā izsniegtas 3225 apliecības, kopā ar PuMPuRS 4379) Sakarā ar valstī izsludinātajien epidemioloģiskās drošības pasākumiem pedagogu profesionālās kvalifikācijas kursi gadā tika īstenoti attālināti, izmantojot platformu ZOOM.
   2. Sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu:
    • Akreditācijas ekspertu mācības, divu 160 h programmu īstenošana – “Akreditācijas eksperts mācību un audzināšanas jautājumos” un “Skolas attīstības un mācīšanās organizācija” (pārskata periodā kursu programmas pabeidza 2 grupas);
    • Profesionālās pilnveides kursi izglītības iestāžu vadītājiem un vietniekiem par aktuāliem izglītības kvalitātes un tiesiskajiem jautājumiem.
   3. Izglītības iestāžu vadītāju profesionālās pilnveides kursi “Direktoru akadēmija”.
   1. Pieaugušo neformālās izglītības iestādes “Rolanda Ozola Neformālās izglītības centrs” darba efektivitātes paaugstināšanai Mūžizglītības un kultūras institūts

„Vitae” ir noslēdzis līgumu ar starptautisku uzņēmumu Franklin Covey Education par tiesībām Latvijā no 2017. līdz 2022.gadam īstenot pārmaiņu procesu izglītībā “Līderis manī”, kura pamatā ir personiskās līderības koncepts un personalizācijas pieejas īstenošana izglītībā. Pārmaiņu procesa īstenošanu Latvijā īsteno šāda darbība:

   • pārmaiņu procesa izglītībā “Līderis manī” darbības mērķis ir īstenot pakāpenisku izglītības iestāžu pāreju uz “mācīšanās organizācijām”, īstenojot personalizācijas pieeju izglītībā;
   • 2020.gadā šo  pieeju  īsteno  17  vispārējo  izglītības  iestāžu  tīkls  –  Babītes vidusskola, Balvu Valsts ģimnāzija, Brocēnu vidusskola, Brocēnu pirmsskolas izglītības  iestāde  “Mūsmājas”,  Cēsu  Pilsētas  vidusskola,  Daugavpils  Valsts ģimnāzija,  Drabešu  Jaunā  pamatskola,  Jelgavas  Spīdolas  valsts  ģimnāzija, Kandavas Reģionālā vidusskola, Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde “Saulīte”, Liepājas Ezerkrasta sākumskola, Liepājas Raiņa 6.vidusskola, Mārupes Valsts ģimnāzija, Rīgas 69.vidusskola, Rīgas Juglas vidusskola, Smiltenes vidusskola, Tukuma Raiņa ģimnāzija;
   • ir noslēgts sadarbības līgums ar Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultāti par studiju kursa “Līderība: stratēģijas un taktikas” docēšanu maģistra studiju programmās “Līderība un vadība”;
   • izmantojot FranklinCovey Education izstrādātos materiālus par līderības un vadības jautājumiem, Pieaugušo neformālās izglītības iestāde “Rolanda Ozola Neformālās izglītības centrs” īsteno profesionālās kompetences pilnveides kursus “Direktoru akadēmija”. Materiāli tiek izmantoti arī kursos, kuros tiek sagatavoti akreditācijas eksperti Izglītības kvalitātes valsts dienesta vajadzībām;
   • gadā tiek tupināta ERASMUS+ stratēģiskās partnerības projekta ENABLES īstenošana, kura mērķis ir izpētīt dalītās atbildības un līderības prasmju attīstīšanas un pilnveides iespējas ar drāmas/teātra mākslas palīdzību. Projektā ir iesaistītas 5 institūcijas – Mūžizglītības un kultūras institūts “Vitae”, Hārtfordšīras Universitāte (Lielbritānija), Juvaksilas Universitāte (Somija), Insbrukas Universitāte (Austrija) un ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI Universitāte (Rumānija), 2020.gadā ir noslēgta sadaļa par zinātniskās literatūras izpēti un apkopošanu un uzsākta pētnieciskās daļas īstenošana;
   • gadā biedrība turpina īstenot FORsE projektu, kas finansēts ar ERASMUS+ programmas finansiālu atbalstu. Projekta ietvaros iesaistīti vairāk kā 20 pedagoginojun no dažādiem Latvijas novadiem. Projekta mērķis: izstrādāt un aprobēt jaunas uzņēmējdarbības principiem atbilstošas mācīšanās un mācīšanas pieejas un metodes mācībām dažādās izglītības iestādēs aktuālo kompetenču veicināšanai, balstoties iesaistīto pušu pieredzē un zinātniskajā pētniecībā. Iesaistītās valstis: Zviedrija (vadošais partneris), Latvija un Somija (partnervalstis).

Bērnu un jauniešu interešu izglītības iestādes “Lūsis” darbības pamats ir pilnvērtīga brīvā laika nodrošināšana bērniem un jauniešiem, tādējādi sekmējot viņu garīgo un intelektuālo attīstību un gatavību dzīvesdarbībai.

2019.gadā tika uzsākta un 2020. gadā turpināta sadarbība ar Eiropas Parlamenta deputāti Daci Melbārdi, projektā “Nākotnes līderu akadēmija”. Projektā iesaistījās 11 izglītības iestādes no visas Latvijas, izveidojot izglītības iestāžu tīklu, kurā uz interešu un neformālās izglītības programmu piedāvājuma pamata 16 – 18 gadus veci jaunieši varēja attīstīt līderības prasmes, padziļināt savas zināšanas par Eiropas Savienības aktuālajiem dienas kārtības jautājumiem. Projekta gaitā skolu komandas organizēja virtuālās domnīcas, kurās viesojās arī pašu jauniešu aicināts viesis, kas piedalījās sarunās par izvēlēto aktuālo Eiropas dienaskārtības tēmu.

Projektā piedalījās 65 jaunieši un 25 projektā iesaistīto skolu pedagogi. 2020.gadā notika 12 nodarbības par motivāciju, līderību un pašizaugsmi, 2 Lielās svētku sarunas par Latviju (4.maijs, 18.novembris) ar sabiedrībā zināmiem cilvēkiem (Dainis Īvāns, Valdis Zatlers), 2020.gada februārī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā tika organizēta Nākotnes līderības konference ar ārzemju vieslektoriem, kam sekoja jauniešu domnīca par tēmu “Digitalizācija”. Iestājoties COVID-19 pandēmijas ierobežojumiem, turpmākās darbības tika organizētas attālināti, kur jaunieši apguva jaunas prasmes organizēt un vadīt domnīcas attālināti.

Starpdisciplināro mācību un kompetenču attīstības centrs sniedz metodisku un pētniecisku atbalstu personības un tās profesionālo kompetenču attīstībai un pilnveidei. 2020.gadā centrs sagatavoja literatūras apkopojumu un analīzi ERASMUS+ projektam par dalītās atbildības un līderības prasmju attīstīšanas un pilnveides iespējām ar drāmas/teātra mākslas palīdzību, kā arī turpināja izstrādāt metodiskos materiālus pedagogiem par uzņēmējspējas attīstīšanas jautājumiem ERASMUS+ projektā par uzņēmējspējas attīstību studiju procesā.