Vitae.lv
2019. gada nozīmīgākās aktivitātes

 

Dalība projektu konkursos un projektu ieviešana

2019.gadā biedrība ir īstenojusi Sabiedrības integrācijas fonda finansētu projektu “Kompleksi pasākumi „Mūžizglītības un kultūras institūta “Vitae”” darbības stiprināšanai”, kā arī uzsākusi īstenot divus ERASMUS+ finansētus projektus – “ForSE” un “ENABLES” – un interešu un neformālās izglītības projektu “Nākotnes līderu akadēmija”;

 

Līdzdalība un iesaiste izglītības politikas veidošanā un ieviešanā

Saskaņā ar 2018.gadā noslēgto sadarbības līgumu ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu, īstenojot akreditācijas procesa pārmaiņas un izglītības kvalitātes monitoringu;

 

Skolu tīklu izveide un darbība

Biedrība nodrošina trīs dažādu skolu tīklu darbību – pārmaiņu procesa“Līderis manī”skolu tīkls (13 izglītības iestādes), projekta “Nākotnes līderu akadēmija”skolu tīkls (13 izglītības iestādes), izglītības iestāžu vadības komandu tīkls līderības prasmju attīstīšanai“Direktoru akadēmija” (trīs gadu laikā tīklā darbojušies vairāk nekā 50 izglītības iestāžu vadītāji, veidojot neformālu profesionālo tīklojumu);

 

Dalība iepirkumos

2019.gadā biedrība ir sekmīgi piedalījusies iepirkumā par tiesībām īstenot 611 pedagogu profesionālās kompetences pilnveides darbnīcas trīs gadu laikā visās vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs ESF finansētā projekta “PuMPuRS” ietvaros (saimnieciskā darbība);

 

Pārmaiņu process izglītībā  “Līderis manī”

Pieaugušo neformālās izglītības iestādes “Rolanda Ozola Neformālās izglītības centrs” darba efektivitātes paaugstināšanai Mūžizglītības un kultūras institūts „Vitae” ir noslēdzis līgumu ar starptautisku uzņēmumu Franklin Covey Education par tiesībām Latvijā no 2017. līdz 2022.gadam īstenot pārmaiņu procesu izglītībā “Līderis manī”, kura pamatā ir personiskās līderības koncepts un personalizācijas pieejas īstenošana izglītībā.

Pārmaiņu procesa īstenošanu Latvijā īsteno šāda darbība:

– pārmaiņu procesa “Līderis manī” darbības mērķis ir īstenot pakāpenisku izglītības iestāžu pāreju uz “mācīšanās organizācijām”, īstenojot personalizācijas pieeju izglītībā;

 

– 2019.gadā šo pieeju īsteno 13 vispārējo izglītības iestāžu tīkls – Babītes vidusskola, Balvu Valsts ģimnāzija, Brocēnu pirmsskolas izglītības iestāde “Mūsmājas”, Brocēnu vidusskola, Cēsu Pilsētas vidusskola, Drabešu Jaunā pamatskola, Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija, Kandavas Reģionālā vidusskola, Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde “Saulīte”, Liepājas Ezerkrasta sākumskola, Liepājas Raiņa 6.vidusskola, Rīgas Juglas vidusskola, Rīgas 69.vidusskola;

 

– ir noslēgts sadarbības līgums ar Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultāti par studiju kursa “Līderība: stratēģijas un taktikas” docēšanu maģistra studiju programmās “Uzņēmējdarbības vadība” un “Līderība un vadība”;

– izmantojot FranklinCovey Education izstrādātos materiālus par līderības un vadības jautājumiem, Pieaugušo neformālās izglītības iestāde “Rolanda Ozola Neformālās izglītības centrs”  īsteno profesionālās kompetences pilnveides kursus “Direktoru akadēmija”, “Direktoru vietnieku akadēmija” un “Pirmsskolu vadītāju akadēmija”. Materiāli tiek izmantoti arī kursos, kuros tiek sagatavoti akreditācijas eksperti Izglītības kvalitātes valsts dienesta vajadzībām;

 

– 2019.gadā ir uzsākts īstenot ERASMUS+ stratēģiskās partnerības projektu ENABLES, kura mērķis ir izpētīt dalītās atbildības un līderības prasmju attīstīšanas un pilnveides iespējas ar drāmas/teātra mākslas palīdzību. Projektā ir iesaistītas 5 institūcijas – Mūžizglītības un kultūras institūts “Vitae”, Hārtfordšīras Universitāte (Lielbritānija), Juvaksilas Universitāte (Somija), Insbrukas Universitāte (Austrija) un ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI Universitāte (Rumānija).

 

Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kursi par aktuāliem mācību, audzināšanas un personības attīstības jautājumiem

Izsniegtas 3225 apliecības

  1. Valsts un reģionālās pārmaiņu iniciatīvas par aktuālajiem izglītības un pārmaiņu vadības jautājumiem
Pasūtītājs Līguma priekšmets Īstenošanas periods
Amatas novada pašvaldības apvienotā izglītības pārvalde, Cēsu izglītības pārvalde Metodiskā darba sistēmas izveide 7 novados un Cēsu pilsētā, īstenojot pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides 160h programmu „Mācību un audzināšanas procesa sistēmiska analīze izglītības iestādē un novadā”

Dalībnieku skaits: 60 dalībnieki

No 2018. gada oktobra līdz 2019.gada maijam
Amatas novada pašvaldības apvienotā izglītības pārvalde un Cēsu izglītības pārvalde Konference “Gandrīz ideāla skola – 2019”

“Uzņēmības un uzņēmējspējas attīstīšana izglītībā”

Dalībnieku skaits: 377 dalībnieki

2019.gada 15.marts

 

2. 2019.gada nozīmīgākie profesionālās pilnveides kursi:

Pasūtītājs Pakalpojuma priekšmets/veiktais darbs Īstenošanas periods
Valkas novada pašvaldības Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa 40h pedagogu profesionālās pilnveides kursi

„Starpdisciplināru mācību ieviešana skolas praksē aktuālo kompetenču veicināšanai”

Dalībnieku skaits: 17 dalībnieki

2018. gada oktobris – 2019. gada janvāris
Latvijas Muzeju biedrība 6h kursi muzejpedagogiem

“Caurviju prasmes – kompetenču pieejas ieviešanai”

Dalībnieku skaits: 90 dalībnieki

2018. gada 26.novembris un 2019. gada 4. februāris
Jēkabpils novada izglītības pārvalde 36h pedagogu profesionālās pilnveides kursi

“Metodiskā darba īstenošana izglītības iestādē un novadā”

Dalībnieku skaits: 27 dalībnieki

2018. gada 30. novembris līdz 2019. gada 16.janvāris
Izglītības kvalitātes valsts dienests 16h un 12h pedagogu profesionālās pilnveides kursi

„Izglītības iestādes vadītāja vietnieka personības un profesionālās darbības efektivitāte”

Dalībnieku skaits: 36 dalībnieki

2019. gada 25., 26.janvāris un 2019. gada 29., 30. marts
Mūžizglītības un kultūras institūta „Vitae” kursi 32h pirmsskolas pedagogu profesionālās pilnveides kursi

“Rīki un paņēmieni pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja profesionālai

pilnveidei, paaugstinot iestādes darba kvalitāti un efektivitāti”

Dalībnieku skaits: 36 dalībnieki

2019. februāris – aprīlis
Talsu novada izglītības pārvalde, Tukuma novada izglītības pārvalde 12h pedagogu profesionālās pilnveides kursi

“Metodiskais darbs izglītības iestādē pedagogu profesionālai izaugsmei”

Dalībnieku skaits: 40 dalībnieki

2019. gada marts
Olaines novada pašvaldības izglītības un kultūras nodaļa 8h pedagogu profesionālās pilnveides kursi

“21. gadsimta aktuālo kompetenču veicināšana pirmsskolā un sākumskolā”

Dalībnieku skaits: 39 dalībnieki

2019. gada 3. aprīlis
Izglītības kvalitātes valsts dienests 160h kursi “Akreditācijas eksperts” joma –  “Akreditācijas eksperts mācību un audzināšanas darba jautājumos”, 2 grupas

2.grupa- dalībnieku skaits: 15 dalībnieki

4.grupa-dalībnieku skaits: 20 dalībnieki

2019. gada

janvāris- jūlijs

2019.gada

novembris –  2020.gada jūnijs

Izglītības kvalitātes valsts dienests 160h kursi “Akreditācijas eksperts” joma –

“Skolas attīstība un mācīšanās organizācija”

2 grupas

3.grupa -dalībnieku skaits: 24 dalībnieki

5.grupa-dalībnieku skaits: 19 dalībnieki

2019. gada

janvāris- jūlijs

2019.gada

novembris –  2020.gada jūnijs

3. Izglītības iestāžu vadītāju profesionālās pilnveides kursi  “Direktoru akadēmija” un “Pirmsskolas vadītāju akadēmija”

Pedagogu vasaras profesionālās pilnveides nometnes

1. “Vitae Vasaras akadēmija”, kas notika 2019.gadā no 1. līdz 3. jūlijam Drabešu Jaunajā pamatskolā, sadarbībā ar Amatas novada pašvaldību. Pasākumā piedalījās vairāk nekā 80 izglītības darbinieku no visas Latvijas – direktori, vietnieki, metodiķi un pedagogi. Akadēmiju  atklāja un nodarbībās piedalījās LR Izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska.
Dalībnieki apguva trīs profesionālās pilnveides programmas, kā arī varēja izvēlēties piedalīties trijās no 16 dažādām darbnīcām

2. Sadarbībā ar FranklinCovey Latvia Drabešu Jaunajā pamatskolā norisinājās Direktoru akadēmijas skolu vadības komandu vasaras mācības “No vadītāja pie komandas”. 2019.gada 15. un 16.augustā skolu vadības komandas tika gatavotas jaunā mācību gada veiksmīgai uzsākšanai. Komandām mācīja veidot zināšanu pārnesi no direktora uz vadības komandu, kā arī īstenoja ideju un pieredzes apmaiņu starp skolu vadības komandām

Bērnu un jauniešu interešu izglītības iestādes “Lūsis” darbības pamats ir pilnvērtīga brīvā laika nodrošināšana bērniem un jauniešiem, tādējādi sekmējot viņu garīgo un intelektuālo attīstību un gatavību dzīvesdarbībai.
2019.gadā tika uzsākta sadarbība ar Eiropas Parlamenta deputāti Daci Melbārdi, izstrādājot projektu “Nākotnes līderu akadēmija”. Projektā iesaistījās 13 izglītības iestādes no visas Latvijas, izveidojot izglītības iestāžu tīklu, kurā uz interešu un neformālās izglītības programmu piedāvājuma pamata 16 – 18 gadus veci jaunieši varēja attīstīt līderības prasmes, padziļināt savas zināšanas par Eiropas Savienības aktuālajiem dienas kārtības jautājumiem.
Projektā pavisam iesaistījās 45 jaunieši un 25 viņu pedagogi. Projekta pilotfāzes rezultātā (2019.gada septembris – decembris), notika 5 darbnīcas par līderības jautājumiem, divu dienu seminārs par Eiropas Savienības darbības aktuālajiem jautājumiem un tika izstrādāts “Nākotnes līderības koncepts”, kura īstenošana un aprobācija tiks turpināta 2020.gadā.

Starpdisciplināro mācību un kompetenču attīstības centrs sniedz metodisku un pētniecisku atbalstu personības un tās profesionālo kompetenču attīstībai un pilnveidei. 2019.gadā centrs turpināja izstrādāt metodiskus materiālus pedagogiem par uzņēmējspējas attīstīšanas jautājumiem, uzsākot īstenot ERASMUS+ projektu „Develop a framework for organizing studies entrepreneurially” (ForSE), t.i., ietvara izstrāde uzņēmējspējas attīstībai studiju procesā. Projekts paredz atbalstu pedagogiem visos izglītības sistēmas līmeņos, kuri grib strādāt ar uzņēmīguma prasmēm. Projekts tiek realizēts sadarbībā ar trim Somijas, Zviedrijas un Latvijas universitātēm un trim citiem partneriem, no kuriem Latviju pārstāv Mūžizglītības un kultūras institūts “Vitae”. Kopējais projekta finansējums ir 256 331 EUR.

Aktivitātes biedrības kapacitātes stiprināšanai

2019. gadā tika īstenots Sabiedrības integrācijas fonda projekts “Kompleksi pasākumi „Mūžizglītības un kultūras institūta “Vitae”” darbības stiprināšanai”, kura mērķis bija veicināt izglītībā nodarbināto interešu pārstāvniecību valsts iestādēs, kā arī stiprināt biedrības darbības kapacitāti, nodrošinot ikdienā nepieciešamos resursus darbībai un attīstībai. Šī mērķa sasniegšanai no SIF tika piesaistīti līdzekļi 13041,78 EUR apmērā. Projekta mērķis tika sasniegts, jo 2019. gadā biedrības pārstāvis veica interešu pārstāvniecību divās valsts iestādēs IKVD un IZM, piedaloties darba grupās un sanāksmēs, kā arī tika izstrādāti 14 dažādi priekšlikumi, kas tika iesniegti IKVD un konsultatīvajai padomei „Izglītība visiem”, 11 tika uzklausīti, bet 3 no tiem tika akceptēti un sākti realizēt.
Biedrības darbības kapacitāte tika stiprināta, gan organizējot divus 2 dienu pasākumus – seminārus biedrības biedriem un sadarbības partneriem – ““Vitae” biedru Vasaras akadēmija” un ““Vitae” projektspēja”, gan arī labiekārtojot biroju, kā arī projekta laikā kā viens no rezultātiem tika plānots biedru skaita pieaugums – “Vitae” biedru skaits projekta īstenošanas laikā palielinājās par 5, sadarbības partneru skaits palielinājās par 12.