Vitae.lv

Sadarbības līgumi ar valsts iestādēm, īstenojot aktuālās pārmaiņas izglītībā

Pasūtītājs Līguma priekšmets Īstenošanas periods
Rīgas Tehniskā universitāte Izstrādāt un prezentēt lekciju kursu „Līderība un vadība” studentiem laika posmā no 15.09.2018. – 24.11.2018. Līgums no  06.09.2018.

 

Valsts un reģionālās pārmaiņu iniciatīvas par aktuālajiem izglītības un pārmaiņu vadības jautājumiem

Pasūtītājs Līguma priekšmets Īstenošanas periods
Amatas novada pašvaldības apvienotā izglītības pārvalde, Cēsu izglītības pārvalde Metodiskā darba sistēmas izveide 7 novados un Cēsu pilsētā, īstenojot pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides 160h programmu „Mācību un audzināšanas procesa sistēmiska analīze izglītības iestādē un novadā”

 

Dalībnieku skaits: 60 dalībnieki

No 2018. gada oktobra līdz šim brīdim
Brocēnu novada pašvaldības Izglītības nodaļa Konference “Izglītības kvalitāte un pilsoniskums”

 

Dalībnieku skaits: 281 dalībnieks

2018. gada 20.septembris
Amatas novada pašvaldības apvienotā izglītības pārvalde un Cēsu izglītības pārvalde Konference Gandrīz ideāla skola 2018 – “Caurviju prasmes un to īstenošanas iespējas mācību un audzināšanas procesā”

 

Dalībnieku skaits: 436 dalībnieki

2018.gada 16.marts
Biedrības „Mūžizglītības un kultūras institūts „Vitae”” un Rīgas Juglas vidusskolas iniciatīva

Izveidots Brīvprātīgais skolu tīkls, kura uzdevums veicināt  izglītības iestāžu sadarbību un inovācijas, īstenojot pārmaiņas izglītībā. Tīkla darbībā iesaistījās izglītības iestādes no pirmsskolas līdz augstākajai izglītībai, iekļaujot gan vispārējās, gan profesionālās, gan interešu un kultūrizglītības iestādes, kopā divos gados tīkla darbībā iesaistījās ap 80 izglītības iestādēm Latvijā.

 

2017. – 2018. gads

 

Projekti, pētījumi, starptautiskās iniciatīvas

Pasūtītājs Pakalpojuma priekšmets/veiktais darbs Īstenošanas periods
Valsts izglītības satura centrs VISC īstenotais Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekts “EFFeCT: Eiropas metodiskā ietvarstruktūra pedagogu kopīgās mācīšanās prasmju pilnveidošanai. „Vitae” projektā piedalījās kā sadarbības partneris projekta ieviešanā Latvijā. Projekta mērķis – pilnveidot pedagogu sadarbības/kopīgas mācīšanās prasmes (collaborative learning), lai palīdzētu skolām veidot jēgpilnas, daudzfunkcionālas starpsektoru partnerības un veicinātu dažādu iesaistīto pušu kopīgu mācīšanos skolas, vietējās kopienas, reģiona un valsts līmenī. 2017. – 2018. gads

Franklin Covey Education

Noslēgts līgums ar FranklinCovey Education par tiesībām Latvijā īstenot licencēto programmu kopumu “Līderis manī”, kas veicina starptautisko izglītības pārmaiņu īstenošanu, akcentējot izglītības iestādes organizācijas kultūras un personiskās līderības lomu, kā arī piedāvā pārmaiņu iniciatīvas izglītības iestāžu vadītājiem. Pārmaiņu iniciatīvas piedāvā programmas, iekļaujot pārmaiņu procesu izglītībā no pirmsskolas līdz augstskolai. Pārmaiņu iniciatīvā pašlaik piedalās 56 valstis visos pasaules 2017. gada 1.maijs līdz šim brīdim

Kursu vadīšana, īstenojot aktuālās pārmaiņas izglītībā

Kursu dalībnieku skaits (izsniegtas apliecības) 2018.gadā- 4547

 

Pasūtītājs

Pakalpojuma priekšmets/veiktais darbs

Īstenošanas periods

Valsts izglītības satura centrs

54h pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi “Kompetenču pieejas ieviešana, strādājot skolotāju komandā”, kursi tika organizēti 2017. gadā 6 grupām (Bauskā, Cēsīs, Saldū, Daugavpilī, 2 grupas Rīgā), 2018. gadā 7 grupām (Jelgavā, Gulbenē, Daugavpilī un 4 grupas Rīgā)

Izglītības iestāžu skaits: 77

Dalībnieku skaits: 404 dalībnieki

2017.gada 7.septembris – 24.novembris

un

2018. gada 6.marts – 10.maijs

Izglītības un zinātnes ministrija

8h profesionālās kompetences pilnveides kursi izglītības iestāžu bibliotekāriem un muzeja darbiniekiem

“Pilsoniskās izglītības dimensija kompetenču pieejas izmantošanā mācību un audzināšanas darbā”

6 grupas

Dalībnieku skaits: 13 dalībnieki

2018.gada

jūnijs – 1. decembris

Dobeles Valsts ģimnāzija

6h “Mācību un audzināšanas procesa mērķtiecīga vērošana pedagogu profesionālai izaugsmei”

Dalībnieku skaits: 64 dalībnieki

 1. gada 21.novembris
Jelgavas novada izglītības pārvalde 8h “Mūsdienīga mācību un audzināšanas procesa analīzes teorētiskie un praktiskie aspekti, vērojot mācību stundas”

Dalībnieku skaits: 39 dalībnieki

2018. gada 27.decembris

Valkas novada pašvaldības Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa 40h „Starpdisciplināru mācību ieviešana skolas praksē aktuālo kompetenču veicināšanai”

Dalībnieku skaits: 17 dalībnieki

 1. gada oktobris – 2019.gada janvāris
Latvijas Muzeju biedrība 6h kursi muzejpedagogiem “Caurviju prasmes – kompetenču pieejas ieviešanai”

Dalībnieku skaits: 90 dalībnieki

 1. gada 26.novembris un
 2. gada 4.februāris
Jēkabpils novada izglītības pārvalde 36h “Metodiskā darba īstenošana izglītības iestādē un novadā”

Dalībnieku skaits: 27 dalībnieki

 1. gada

30. novembris  – 2019. gada 16.janvāris

Izglītības kvalitātes valsts dienests 160h kursi “Akreditācijas eksperts mācību un audzināšanas darba jautājumos” 1.grupa

Dalībnieku skaits: 16 dalībnieki

 1. gada 10.marts – 13.oktobris

BRĪVPRATĪGAIS SKOLU TĪKLS – 2018

No. 2018.gada marta līdz oktobrim

 

Brīvprātīgā skolu tīkla darbības otrais posms sākās ar atklāšanas pasākumu 15.martā  Rīgas Juglas vidusskolā. Skolu tīkla darbības otrā gada galvenā prioritāte tika izvirzīta –   metodiskā darba īstenošana izglītības iestādē un pašvaldībā”

 

Koordinējošās skolas:

 • Daugavpils 12.vidusskola;
 • Nīcas vidusskola;
 • Rīgas Klasiskā ģimnāzija;
 • Drabešu Jaunā pamatskola;
 • NMV Rīgas Doma kora skola.

 

2018.gadā Brīvprātīgajā skolu tīklā ir iesaistījušās 55 izglītības iestādes.

 

BRĪVPRĀTĪGĀ SKOLU TĪKLA VASARAS UNIVERSITĀTE – 2018

2018.gada 15.un 16.augustā LU Konferenču un atpūtas kompleksā “Ratnieki” norisinājās Brīvprātīgā skolu tīkla otrā vasaras universitāte, kur galvenā caurviju tēma bija “Metodiskais darbs skolā un pašvaldībā”.

Pasākumā pulcējās 95 dalībnieki no visas Latvijas.