Vitae.lv

Projekta PuMPuRS tālrunis +371 23557068

2019.gadā biedrība “Mūžizglītības un kultūras institūts “Vitae”” ir sekmīgi piedalījusies iepirkumā par tiesībām īstenot 611 pedagogu profesionālās kompetences pilnveides darbnīcas trīs gadu laikā visās vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs ESF finansētā projekta “PuMPuRS” ietvaros.

Visām izglītības iestādēm, kas piedalās Izglītības kvalitātes valsts dienesta ESF projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS)  īstenošanā, ir iespēja pieteikties 12 stundu kursiem par aktuālajām pārmaiņām izglītībā.

Kursu mērķis ir veicināt pedagogu izpratni par diferencētu, individualizētu un personalizētu pieeju:

– pilnveidojot klasvadības jautājumus un risinot konfliktsituācijas;

– konsultējot un sadarbojoties ar vecākiem;

-izstrādājot individuālos atbalsta plānus izglītojamajiem;

– īstenojot vienotu un saskaņotu pedagoģisko darbību izglītības iestādē un novadā;

– sniedzot atbalstu izglītojamajiem mūžmācīšanās procesa sekmīgai īstenošanai, ievērojot vecumposma attīstības īpatnības (pusaudžiem, jauniešiem un pieaugušajiem);

– attīstot metakognitivitāti un astoņus domāšanas pīlārus sekmīgai audzināšanai/ pašaudzināšanai un sadarbībai PMP risku mazināšanai;

– integrējot konsultēšanu kā profesionālās darbības veidu izglītības vidē, kas orientēta uz konsultēšanu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku samazināšanā.

Kursu tēmas

Kursi tiek īstenoti 3 moduļos, katra moduļa apgūšanai tiek veltītas 4 akadēmiskās stundas.

1.modulis – Izglītības iestādes darbības pašnovērtēšana priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (turpmāk tekstā – PMP) risku mazināšanai (4h).

Saturiski dalībnieki uzzinās:

– kā strādāt ar ESF projektā “Pumpurs” izstrādātajiem metodiskajiem atbalsta līdzekļiem;

– kas ir priekšlaicīga mācību pārtraukšana, kā to mazināt, izmantojot dažādas mācību stundas struktūras un uzdevumus;

– kā pedagoga personība un profesionālā darbība var ietekmēt izglītības iestādes darbu;

– kādi ir 21.gadsimtā izglītībā sasniedzamie rezultāti;

– kā vadīt pārmaiņas pedagoga un izglītības iestādes darbā PMP mazināšanai, īstenojot izglītības iestādes pašnovērtēšanas procesu.

2.modulis – Pedagogs un viņa profesionalitāte: PMP risku mazināšanas iespējas (4h)

Dalībnieki turpinās pilnveidot prasmes darbam ar izstrādātajiem metodiskajiem atbalsta līdzekļiem.

Saturiski dalībnieki uzzinās:

– ko un kā var darīt pedagogs, lai identificētu PMP riskus;

– kādā veidā audzināšanas procesā var mazināt PMP riskus;

– ar kādām pedagoģiskajām pieejām, mācību stratēģijām, metodēm un metodiskajiem paņēmieniem var veicināt izglītojamo mācīšanās motivāciju, personības izaugsmi, mūžmācīšanās prasmes un mazināt PMP riskus.

3.modulis – Izglītojamo centrēta pieeja izglītības iestādes darbā PMP risku mazināšanai (4h).

Dalībnieki nostiprinās zināšanas un prasmes darbam ar metodiskajiem atbalsta līdzekļiem

Saturiski dalībnieki uzzinās:

– kā pedagogiem iespējams rīkoties dažādās ikdienas situācijās, īstenojot izglītojamo centrētu pieeju izglītības iestādes darbā, mazinot PMP riskus;

– kā izstrādāt individuālos mācību plānus izglītojamajiem dažādās konkrētās situācijās PMP risku mazināšanai;

– ar kādiem paņēmieniem izvērtēt dažādas ikdienas situācijas, kurās nokļūst izglītojamie, pedagogi un izglītības iestādes, t.i., ko, kā un kādēļ darot var mazināt PMP riskus praksē;

– kāda veida sadarbība un ar ko nepieciešama, lai sekmētu izglītojamo vēlmi turpināt mācības.

Sīkāka informācija par norisi

Kursi tiek īstenoti praktisku darbnīcu formātā divās vai trijās klātienes nodarbību reizēs:

  1. variants

1.tikšanās reize – 8h kursi (var notikt skolēnu brīvdienās vai jebkurā citā darba dienā)

2.tikšanās reize – 4h kursi (notiek kādas darba dienas pēcpusdienā laikā, par kuru darbnīcu īstenotāji vienojas ar izglītības iestādi)

  1. variants

1.tikšanās reize – 4h kursi

2.tikšanās reize – 8h kursi

  1. variants

1.tikšanās reize – 4h kursi

2.tikšanās reize – 4h kursi

3.tikšanās reize – 4h kursi

Dalībnieku skaits un apmeklējums

Kursos var piedalīties no 5 (minimālais dalībnieku skaits) līdz 24 pedagogiem (maksimālais dalībnieku skaits) no vienas izglītības iestādes, tie paredzēti ikvienam izglītības iestādes pedagogam. Starp tikšanās reizēm pedagogiem ir paredzēts individuāli veicams uzdevums. Kursu noslēgumā pedagogi saņems apliecību par pedagogu profesionālās pilnveides kursu noklausīšanos, ja apmeklējums ir 100%.

Vairāk informācijas par projektu

Projekts “PuMPuRS” savā darbā veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. Projekta ietvaros pedagogiem tiek sniegta iespēja profesionāli pilnveidoties un stiprināt prasmes darbam ar jauniešiem, kā arī šobrīd ir izstrādāti 6 metodiskie līdzekļi, par kuriem tiek piedāvātas profesionālās pilnveides darbnīcas. Metodiskie līdzekļi ir pieejami mājas lapā www.pumpurs.lv sadaļā Informatīvie materiāli.

Mūžizglītības un kultūras institūts “Vitae” ir noslēdzis līgumu ar Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenoto Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” par 611 darbnīcu īstenošanu izglītības iestādēs Latvijā.

Tālr. saziņai: +371 23557068

E-pasts saziņai: vitae.pumpurs@gmail.com