Vitae.lv

Jaunumi

Profesionālās kompetences pilnveides kursi

Profesionālās kompetences pilnveides kursi

AKTUĀLAIS PIEDĀVĀJUMS VISPĀRIZIGLĪTOJOŠĀM IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM UN IZGLĪTĪBAS PĀRVALDĒM SADARBĪBĀ AR IZGLĪTĪBAS KVALITĀTES VALSTS DIENESTU
2019./2020.MĀCĪBU GADAM

Datums un norises vieta Kursu nosaukums un anotācija Stundu skaits Lektori un maksa par kursiem

2019.gada 25.septembris

 

 

Laiks:

10.30 –16.00

 

Norises vieta:

Rīga, Brīvības iela 58 – 515 (ieeja ēkā no Lāčplēša ielas)

Izglītības iestādes pašvērtējuma ziņojuma sagatavošana un aktualizēšana

Anotācija: Kā notiek kvalitātes vērtēšanas process izglītības iestādē? Kāda veida informācija ir iekļaujama izglītības iestādes pašvērtējuma ziņojumā? Kā analizēt izglītības iestādes paveikto un kādu informāciju iekļaut/neiekļaut pašvērtējuma ziņojumā?

 

Saturiskie temati:

1.     Kvalitātes vērtēšana un izglītības iestādes pašvērtējuma ziņojums. (2h – Sarmīte Dīķe)

2.     Mācīšanās organizācijā būtiskie elementi un izglītības iestādes pašvērtējuma ziņojums. (2h – Rolands Ozols)

3.    Praktisks darbs ar izglītības iestādes šī brīža pašvērtējuma ziņojumu. (2h – Rolands Ozols)

 

Reģistrācija kursiem –https://docs.google.com/forms/d/1AULbkedXpBtGmeZxwSc20RMmkX6A4kZ41xY7ovP2FJw/

6h

 

Sarmīte Dīķe,

IKVD Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktora p.i.

 

Rolands Ozols, Mūžizglītības un kultūras institūta “Vitae” lektors

 

 

Maksa par kursiem:

75 euro (ar PVN)

(samaksā ietilpst  kafijas pauzes un mācību materiāli)

27.septembris

Laiks:

10.00 – 17.10

 

28.septembris

Laiks:

9.00 – 16.00

Norises vieta:

Rīga, Brīvības iela 58 – 515 (ieeja ēkā no Lāčplēša ielas)

Direktoru vietnieku klubs

 

Anotācija: Kas ir būtiskākie direktora vietnieka pienākumi pārmaiņu procesos izglītībā? Ko var un nevar izdarīt direktora vietnieks? Kā var plānot mācību procesu un veidot mācību stundu sarakstu ciklos? Kādēļ, kā un ko darīt direktora vietniekam, īstenojot lietpratībā balstīta mācību satura ieviešanā izglītības iestādē? Kādas ir būtiskākās atziņas ārējās vērtēšanas procesā (akreditācija) par direktoru vietnieku iespējām pilnveidot skolas darbību?

 

Saturiskie temati:

1.       Aktuālās pārmaiņas izglītībā un direktora vietnieka darbība.(2h – Iveta Dziedātāja)

2.       Mācību procesa un stundu saraksta plānošana ciklos un tematiskajos lokos. (2h – Inga Zemīte)

3.       Direktora vietnieka profesionālā darbība lietpratībā balstīta mācību satura ieviešanā. (8h – Andžela Sokolova un Sanita Zveja)

4.       Direktora vietnieka darbība kvalitātes vērtēšanas un audzināšanas jautājumos. (4h – Dace Saleniece)

 

Reģistrācija kursiem – https://docs.google.com/forms/d/1ezE7cmAdph6iRvreaTWpEb-Ktdt4IGhag5_UB2b_cUk/

16h

Iveta Dziedātāja,

“Vitae”

Pieaugušo neformālās izglītības iestādes

“Rolanda Ozola Neformālās izglītības centrs” vadītāja.

Rīgas Juglas vidusskolas direktora vietniece

Inga Zemīte,Privātās vidusskolas Ādažu Brīvās Valdorfa skolas vadītāja

Andžela Sokolova, Mārupes Valsts ģimnāzijas
direktora vietniece izglītības jomā

Sanita Zveja, Mārupes Valsts ģimnāzijas
direktora vietniece izglītības jomā

Dace Saleniece, IKVD vecākā eksperte

 

 

Maksa par kursiem:

 150 euro + PVN

(samaksā ietilpst kafijas pauzes un mācību materiāli)

16.oktobris

Laiks:

10.00 – 17.10

 

17.oktobris

Laiks:

9.00 – 16.00

 

 

 

 

Rīga, Brīvības iela 58 – 515

(ieeja ēkā no Lāčplēša ielas)

Direktoru klubs

 

Anotācija:

1.daļa – Vadītāja loma iestāžu un organizāciju darbībā ir būtiski mainījusies pēdējo 10 gadu laikā. Kādas ir četras būtiskas vadītāju lomas, kā tās tiek īstenotas un kāds redzējums un rīcība ir raksturīgi katrai no vadītāja lomām?

2.daļa – Kādi ir šī brīža būtiskākie tiesiskie jautājumi, kuriem izglītības iestādes vadītājam būtu lietderīgi pievērst īpašu uzmanību? Kā veidot cieņpilnu un tiesiski pamatotu komunikāciju ar vecākiem? Ko atklāj līdzšinējie problēmgadījumi saistībā ar vērtēšanu izglītības iestādē?

Saturiskie temati:

1.       Četras būtiskas vadītāja lomas. (8h – Inese Paidere)

2.       Aktuālie tieksiskie jautājumi izglītības iestādes vadītāja darbā, tai skaitā komunikācija ar vecākiem un vērtēšana (8h – Juris Zīvarts)

Reģistrācija kursiem – https://docs.google.com/forms/d/1GCaAGuJTyQk21Wh-YlLuZfNfSgVlV_bbcAYU5BBd_v8/

16h

 

Inese Paidere,

Balvu Valsts ģimnāzijas direktore

 

Juris Zīvarts,

IKVD Uzraudzības departamenta direktors

 

 

 

Maksa par kursiem:

150 euro + PVN

(samaksā ietilpst kafijas pauzes un mācību materiāli)

No 2019.gada novembra līdz 2020.gada maijam

7 mēnešu mācības

 

 Akreditācijas eksperts mācību un audzināšanas jautājumos

Mērķauditorija:  pedagogi ar vismaz 10 gadu profesionālu pieredzi, direktoru vietnieki izglītības jomā, izglītības metodiķi

 

Reģistrēšanās pieteikuma anketā no 14.09. līdz 17.10.2019. 

https://docs.google.com/forms/d/1XxJdTOok7SVVVaopcMuXzvqVP1UA9lto8KpxE6x4Z98/

Vairāk informācijas:  AKREDITĀCIJAS EKSPERTI – PEDAGOGI-2019 -2020

160h

Ar programmas saturu un lektoriem varēs iepazīties vietnē www.vitae.lv

No 2019.gada novembra līdz 2020.gada maijam

7 mēnešu mācības

Akreditācijas eksperts

Joma “Skolas attīstības un mācīšanās organizācija”

Mērķauditorija:  Izglītības iestāžu vadītāji, vietnieki un izglītības pārvalžu darbinieki

 

Reģistrēšanās pieteikuma anketā no 14.09. līdz 17.10.2019. 

https://docs.google.com/forms/d/1iOPGPvgTOxma8jCIi9WlMeBWKQn1at7-FPxKvRBGvEo/

Vairāk informācija:  AKREDITĀCIJAS EKSPERTI – VADĪBA-2019

160h

Ar programmas saturu un lektoriem varēs iepazīties vietnē www.vitae.lv