Vitae.lv

PII vadītājiem un vietniekiem

PII vadītājiem un vietniekiem

PII vadītājiem un vietniekiem

Metodiskā darba būtība, funkcijas un nodrošinājums pirmsskolas izglītības iestādē

56 akadēmisko stundu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma

Mērķauditorija: jaunie pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji, vadītāju vietnieki un metodiķi

Programmas mērķis: sniegt metodisku atbalstu pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem, vietniekiem un metodiķiem profesionālo kompetenču pilnveidei

Tematiskais loks:

1.Metodiskā darba būtība

 • Pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja vietnieka un/vai metodiķa profesionālās darbības aktuālie aspekti (pienākumi, dokumentācija u.c.)
 • Mācību un audzināšanas darba analīze
 • Kompetenču izglītības satura ieviešanas dažādie aspekti un izaicinājumi
 • Personīgā līderība un proaktivitāte
 • Patstāvīgais darbs

2.Mācību procesa organizēšana

 • Mācību procesa organizēšana mācību jomās, analīze un plānošana
 • Efektīvas rotaļnodarbības organizēšanas pamatprincipi
 • Nodarbību vērošana un atgriezeniskās saites sniegšana profesionālai izaugsmei
 • Caurviju prasmju apguves veicināšana mācību un audzināšanas procesā
 • Vērtēšana un tās nozīme izglītojamo sasniegumu veicināšanā
 • Patstāvīgais darbs 

3.Audzināšanas darbs pirmsskolas izglītības iestādē

 • Audzināšanas procesa organizēšana un personības pilnveide
 • Audzināšanas vadlīnijas, vērtības un tikumi
 • 10 soļu rīcības plāns, ja izglītojamajam ir novērotas uzvedības problēmas
 • Personiskā līderība kā audzināšanas procesa sastāvdaļa
 • Personīgā līderība, izmantojot sistēmu “Ļoti efektīvu cilvēku 7 paradumi”
 • Patstāvīgais darbs

4. Komandas darbs un sadarbība

 • Kā paaugstināt metodiskā darba efektivitāti izglītības iestādē
 • Attiecību veidošana un uzturēšana ar pedagogiem un iestādes vadītāju, kāpinot uzticību un uzticēšanos
 • Pedagogu motivēšana, kāpinot katra personīgo atbildību, izprotot darba pašvērtējuma nozīmi
 • Komandas veidošana, veicinot sadarbību
 • Efektīva komunikācija un informācijas aprite
 • Pārmaiņu vadīšanas principi
 • Praktiskais darbs

Praktiskais darbs:  iespēja kursu dalībniekiem iedzīvināt kursu tēmu teorētiskās zināšanas praksē, izmantojot darba vidē balstītu mācību principus, kas veicina kursu dalībnieku iegūto atziņu pārnesi un iedzīvināšu savā izglītības iestādē.

Darba formas: klātienes nodarbības, tiešsaistes nodarbības, individuālais darbs un  praktiskā darba uzdevumi kursu dalībnieka izglītības iestādē, tiešsaistes pieredzes un refleksijas grupas par praktisko darbu

Kursu vadītājas: Mūžizglītības un kultūras institūta “Vitae”lektores –  Daila Frīdmane (Brocēnu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Mūsmājas” vadītāja) un Dina Jaunzeme (Liepājas PII “Saulīte” vadītāja, pilsētas pirmsskolas jomas koordinatore)

Norises laiks:

Klātienē Rīgā:

 • 15. septembris pl.12.00 -17.00
 • 16. septembris pl.9.00 – 15.00

Tiešsaistē:

 • ​​​refleksija 14. oktobris pl.10.00 -12.00
 • teorija 21. oktobris pl. 9.00 – 12.00 
 • teorija 28. oktobris pl. 9.00 -12.00 
 • refleksija 4.novembris 10.00 -12.00
 • teorija 25. novembris 9.00 -12.00 
 • refleksija 2. decembris 10.00 -12.00

Norsies vieta: Klātienē Rīgā, Brīvības ielā 85 un tiešsaistes platformā Zoom

Maksa par kursiem: 170 EUR + PVN 21%, summa ar PVN – 205.70 EUR 

Ja no vienas izglītības iestādes piedalās divi vai vairāki dalībnieki – 10% atlaide katram dalībniekam. 

Privātiem maksātājiem iespējams maksājumu sadalīt daļās, individuāli par to vienojoties.

Rekvizīti:

Mūžizglītības un kultūras institūts “Vitae”

Reģ.Nr.: 40008245551

Konta Nr: LV84HABA0551044487167

Maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda  dalībnieka VĀRDS, UZVĀRDS un kods: PII56h

Dalībnieku reģistrācija grupā tiek veikta pēc samaksas veikšanas.

Reģistrācija līdz 6.septembrim: https://forms.gle/kUQeev5WBCFFZ5cd7


Neskaidrību gadījumā rakstīt uz e-pastu:  vitae.kursi@gmail.com