Vitae.lv

Personības vispusīga attīstība aktīvai dzīves pozīcijai ir mūsu misija.

Mūžizglītības un kultūras institūts “Vitae” ir nevalstiska organizācija, kura īsteno ārpus formālās izglītības aktivitātes pieaugušo neformālajā izglītībā, interešu izglītībā un pētniecībā. Organizācijas misijas un mērķu īstenošanai biedrība ir nodibinājusi:

  • Pieaugušo neformālās izglītības iestādi “Rolanda Ozola Neformālās izglītības centrs”, kura pamatdarbība ir metodiska atbalsta sniegšana pedagogiem mācību un audzināšanas darbā, kopīgu izglītojošu aktivitāšu un programmu veidošana sadarbībā ar izglītības un kultūras institūcijām un uzņēmējiem, kā arī sadarbība ar valsts, pašvaldību, privātajām un citām nevalstiskajām institūcijām kvalitatīvas mūžizglītības īstenošanai.
  • Bērnu un jauniešu interešu izglītības iestādi “Lūsis”, kuras darbības pamats ir pilnvērtīga brīvā laika nodrošināšana bērniem un jauniešiem, tādējādi sekmējot viņu garīgo un intelektuālo attīstību un gatavību dzīvesdarbībai.
  • Starpdisciplināro mācību un kompetenču attīstības centru, kurš sniedz metodisku un pētniecisku atbalstu personības un tās profesionālo kompetenču attīstībai un pilnveidei.

Mūsu darbību raksturo Mūžizglītības un kultūras institūta “Vitae” vērtības:

Ilgtspējība

Mūsu uzdevums ir veicināt sabiedrības ilgtspējīgu attīstību ar izglītībā, zinātnē un kultūrā pieejamajiem resursiem un metodēm.

Atvērtība

Mēs strādājam, lai sekmētu sabiedrības atvērtību: pārmaiņām dzīvē, jaunai pieredzei, patiesām vērtībām un aktīvai pilsoniskai pozīcijai  Latvijā, Eiropā un pasaulē.

Inovācijas

Mūsu darbības pamatā ir nepieciešamība īstenot sociālās inovācijas, tādējādi sniedzot ieguldījumu ikviena indivīda personības un dzīves prasmju attīstības iespējām mūžizglītības un aktīvas dzīvotspējas perspektīvā.