Vitae.lv

Biedrība “Mūžizglītības un kultūras institūts “Vitae””

Biedrība “Mūžizglītības un kultūras institūts “Vitae”” ir nevalstiska organizācija, kas dibināta 2015.gada 20.oktobrī ar mērķi īstenot ārpusformālās izglītības un pētniecības aktivitātes:

  • pieaugušajiem – neformālajā izglītībā;
  • bērniem un jauniešiem – neformālajā un interešu izglītībā;
  • pētniecībā – personības attīstības un ilgtspējīgas attīstības veicināšanai, izstrādājot inovatīvus pārvaldības un metodiskus risinājumus.

Organizācijas misijas un mērķu īstenošanai biedrība ir nodibinājusi trīs institūcijas:

– Pieaugušo neformālās izglītības iestāde “Rolanda Ozola Neformālās izglītības centrs”;

– Interešu izglītības iestāde “Lūsis”;

– Starpdisciplināro mācību un kompetenču attīstības centrs.

Pieaugušo neformālās izglītības iestādes “Rolanda Ozola Neformālās izglītības centrs” pamatdarbība ir metodiskā atbalsta sniegšana pedagogiem mācību un audzināšanas darbā, kopīgu izglītojošu aktivitāšu un programmu veidošana sadarbībā ar izglītības un kultūras institūcijām un uzņēmējiem, kā arī sadarbība ar valsts, pašvaldību, privātajām un citām nevalstiskajām institūcijām kvalitatīvas mūžizglītības īstenošanai.

Bērnu un jauniešu interešu izglītības iestādes “Lūsis” darbības pamats ir pilnvērtīga brīvā laika nodrošināšana bērniem un jauniešiem, tādējādi sekmējot viņu garīgo un intelektuālo attīstību un gatavību dzīvesdarbībai.

Starpdisciplināro mācību un kompetenču attīstības centrs sniedz metodisku un pētniecisku atbalstu personības un tās profesionālo kompetenču attīstībai un pilnveidei.

Mūsu vērtības

Ilgtspējība

Ilgtspējība

Atvērtība

Atvērtība

Inovācijas

Inovācijas