Vitae.lv

Konference “Mācību stunda ikviena izaugsmei”

Konference “Mācību stunda ikviena izaugsmei”

Konference “Mācību stunda ikviena izaugsmei”

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija
sadarbībā ar

Mūžizglītības un kultūras institūtu “Vitae”

KONFERENCE JELGAVAS PILSĒTAS UN NOVADA IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU PEDAGOGIEM

28.12.2021.
“MĀCĪBU STUNDA IKVIENA IZAUGSMEI”
“Izglītības process mācību stundā, kas pielāgots izglītojamo spējām,
vajadzībām un interesēm”


Kas? Konference ar praksē balstītu teoriju un teorijā balstītiem praktiskiem piemēriem.
Kam? Vispārizglītojošo un profesionālo izglītības iestāžu (vispārizglītojošo mācību priekšmetu) pedagogiem, vadības pārstāvjiem un citiem interesentiem.
Kas par to būs? Pedagogi saņems apliecības par 6h profesionālās pilnveides kursu programmu “Izglītības process mācību stundā, kas pielāgots izglītojamo spējām, vajadzībām un interesēm”
Kas viņi būs? Mūžizglītības un kultūras institūta “Vitae” komanda.
Par ko runās? Izglītības attīstības pamatnostādnes 2021.-2027.gadam nosaka, ka izglītības nākotni Latvijā raksturo pāreja no industriālajai ērai raksturīgās masu izglītības un standartizētas pieejas uz individuālās vajadzībās balstītiem izglītības pakalpojumiem. Individualizēta pieeja aktuāla kļūst arī ikdienas izglītības procesā – mācību stundā.

Mūsdienās pedagogiem ir daudz izaicinājumu, bet viens no tiem – kā ikdienā plānot mācību stundu, kur ir jāstrādā ar klases kolektīvu, kurā vienkopus mācās skolēni ar dažādām spējām, vajadzībām un interesēm, ar dažādu motivāciju un mācīšanās darba tempu!
Šajā konferencē meklēsim atbildes uz jautājumu – kā veidot izglītības procesu mācību stundā, lai tiktu sekmēta ikviena izglītojamā izaugsme?
Mūžizglītības un kultūras institūta “Vitae” lektori ir sagatavojuši piedāvājumu pedagogiem ar mērķi nostiprināt un sistematizēt teorētiskās zināšanas par izglītības procesa diferenciāciju, individualizāciju un personalizāciju mācību stundā. Praktiskajā daļā tiks pilnveidotas pedagogu
prasmes un analizēti piemēri, piedāvātas pieejas un dažādi atbalsta mehānismi, kas pedagogiem lieti noderēs ikdienas darbā.

Konferences dienas_kārtība.