Vitae.lv

VITAE PROJEKTI

Iespēja iesaistīties projektā, par demokrātijas piedzīvošanas jautājumiem

Iespēja iesaistīties projektā, par demokrātijas piedzīvošanas jautājumiem

Rīgas Tehniskā universitāte ar Mūžizglītības un kultūras institūta “Vitae” atbalstu kopš 2023.gada aprīļa īsteno Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmas Horizon projektu “AECED”[1], kura būtība ir veidot jaunu pedagoģisko ietvaru un mācīšanas un mācīšanās praksi demokrātijas kā Latvijas sabiedrības un Eiropas kopējo vērtību integrētai iedzīvināšanai un pieredzēšanai ikdienas izglītības procesā. Lai to varētu paveikt, projektam ir trīs būtiski uzdevumi:

  1. Iegūt pētniecībā jeb datos balstītu skatījumu par priekšnosacījumiem un risinājumiem, kuri ietekmē mūsu izpratni par demokrātiju un demokrātijas pieredzēšanu izglītības iestādē, kas saistīta ar spēju pieņemt to, ka esam dažādi, un prasmi veidot dažādību respektējošu izglītības vidi (dažādības pedagoģija), kā arī prasmi dalīties ar atbildību, lai pilnveidotu bērnu un jauniešu pašvadītu mācīšanos;
  2. Rast risinājumu, kā, apgūstot mācību priekšmeta saturu, ikdienā iespējams pilnveidot dažādas mācīšanas un mācīšanās pieejas jeb kā praktiski vadīt mācīšanos, lai šajā procesā pašsaprotami iekļautos arī audzināšanas, pilsoniskās audzināšanas, pilsoniskās līdzdalības jautājumi un tiktu attīstīta sociāli emocionālās mācīšanās kompetence bērniem un jauniešiem, veidojot savstarpējo labbūtību;
  3. Piedāvāt metodiskus un didaktiskus veidus, kā ikdienas mācību stundās un nodarbībās ar mākslas palīdzību var pievērst lielāku uzmanību ne tikai mūsu intelektuālajai, sociālajai, emocionālajai un garīgajai attīstībai, bet arī būtiski respektēt un attīstīt mūsu fizisko attīstību jeb ķermeniskumu (dažkārt literatūrā lietoti citi jēdzieni – ķermeniskās uztveres spēja vai ķermeniskā apzināšanās), tādējādi veidojot mācīšanos par holistisku pieredzi.

Ko tas nozīmē praktiski?

  1. Skolotāji iepazīs ķermeniskās un estētiskās mācīšanās demokrātijai pieeju, lai strādātu ikdienas mācībās ar bērniem un jauniešiem, apvienojot izglītības saturā un standartā noteiktās prasības kompetenču pieejas ieviešanai, īpašu uzmanību pievēršot demokrātijas piedzīvošanai un caurviju prasmēm (piemēram, kritiskā domāšana, problēmu risināšana, sadarbība, pilsoniskā līdzdalība u.c.);
  2. Bērni un jaunieši iepazīs citādāku izglītības procesu, kur mērķtiecīgi izmantojot mākslu un drāmas metodi tajos pašos uzdevumos vai īpaši veidotos uzdevumos, vai mācību stundās tiks pievērsta sabalansēta uzmanība viņu intelektuālajai, sociālajai, emocionālajai, garīgajai un fiziskajai attīstībai;
  3. Skola/izglītības iestāde un tās vadītājs varēs ieraudzīt, kādēļ, kā un ko nepieciešams pilnveidot izglītības iestādes organizācijas kultūrā, lai tā būtu demokrātiska un dotu iespēju bērniem, jauniešiem, pedagogiem un vecākiem piedzīvot un izprast demokrātijas vērtības;
  4. Pētījumi norāda, ka projektā izmantotās metodes palielina jauniešu motivāciju mācīties.

Kas nepieciešams, lai skola/izglītības iestāde varētu piedalīties projektā un tā pētniecībā?

Skolai/izglītības iestādei jābūt gatavai:

  • izveidot vismaz četru līdz piecu cilvēku komandu darbam projektā – skolas direktors un vismaz trīs pedagogi, kuri gatavi mācīties paši un kopīgi veidot projekta gala rezultātu un kuri gatavi pirms uzsākt projektu īstenot mācīties kopā ar projekta īstenotājiem (pirmās mācības klātienē 15. un 16.februārī Rīgas Tehniskajā universitātē, mācību turpinājums tiešsaistē 20., 21. vai 22. martā pēcpusdienā tiešsaistē);
  • izveidot 16 – 18 gadus vecu jauniešu grupu vai klasi (ne mazāk kā 12 jaunieši), kura apgūs trīs dažādas nodarbības/mācību stundas par viņu izglītības saturā iekļautām tēmām pie katra no projektā iesaistītajiem pedagogiem, bet citādāk, izmantojot projektā piedāvātos risinājumus (plānotās mācību nodarbības 2024.gada aprīlī un maijā);
  • iegūt vecāku atļauju/piekrišanu dalībai pētījumā darbam ar jauniešiem, kuriem vēl nav 18 gadi, apzinoties, ka pētījumā tiks iegūti dati un informācija par pētījuma jautājumiem un ka projektā iegūtie rezultāti tiks publicēti zinātniskos rakstos, bet pilnībā saglabājot anonimitāti par pašiem projekta dalībniekiem. (skat. pētījuma piekrišanas atļauju)

 

Dalībai projektā lūdzam aizpildīt skolas reģistrācijas anketu līdz 2024. gada 6.februārim, sekojot šai saitei – https://forms.gle/1GpJdci4HWmXXVtH8. Projektā iesaistīties būs iespējams trīs vidējās izglītības iestādēm no Latvijas. Projekta īstenotāji nosūtīs atbildes izglītības iestādēm līdz 2024. gada 11.februārim, nepieciešamības gadījumā sazinoties ar izglītības iestādi, izmantojot pieteikuma anketā sniegto kontaktinformāciju.

[1] AECED ir projekta “Pārmaiņu īstenošana demokrātijas izglītībā, izmantojot estētisko un ķermenisko mācīšanos, dažādības pedagoģiju un demokrātijas piedzīvošanu” akronīms, kurš tiek izmantots dažāda veida saziņā, bet projekta pilnais oriģinālais nosaukums angļu valodā ir “Transforming Education for Democracy through Aesthetic and Embodied Learning, Responsive Pedagogies and Democracy-as-becoming”